Стих про осень 5 класс короткие: Стихи про осень для детей: 100 лучших стихов

Белорусские стихи про осень — подборка стихотворений на белорусском и русском языке для детей известных поэтов

Содержание

 • Бабіна лета
 • Багаж восені
 • Скарбонка восень
  • Восень
 • Залатая восень
 • Едзе восень
 • Восень, восень залатая
 • Лістапад
 • Восень
 • Колеры восені
 • У лесе
 • Восень
 • Верасень
 • Восень
 • Залатая, асенняя раніца.
 • Восень
 • Глыбела неба, зоркі халаднелі.
 • Хаджу па нівах, па лугах азёрных.
 • Лісце
 • Восень
 • Восень ціха прыварожвае…
  • Дождик. Роман Сеф

Бабіна лета

Бела-бела ў полі чыстым.
Над зямлёю паднялося
Многа нітак серабрыстых,
Што напрала сёння восень.

Бабіна, як кажуць, лета
Так іскрыцца сівізною,
Светлым сонейкам сагрэта,
Плыве-кружыць над зямлёю.

Неўзабаве шоўку ніці
Восень зноўку згорне ў жмені,
Будзе для зімы-сястрыцы
Ткаць прыгожае адзенне.

В. Швед

Багаж восені

— Восень едзе. Свята ў нас.
Адчыняйце дзверы.

А які вязе багаж?

Раскажу я вам сама.

Часу мала страчу.

Вельмі доўгая зіма —

Шмат патрэбна харчу.

Я прывезла вам мукі.

Будуць булкі, праснакі,

I кулеш, і калачы,

Пірагі і кулічы.

Што яшчэ ёсць, пакажы?

Ёсць капуста, агуркі,

Бульба, морква, буракі.

Што яшчэ, спытаць дазволь?
В о с е н ь:

Гарбузы, часнок, фасоль,
Многа бобу і гароху

I сяго-таго патроху.

Шчыры дзякуй наш прымі,
Восень-працаўніца.

Мы павінны да зямлі
Табе пакланіцца.

Ты — багатая. I мы
Блаславім прыход зімы.

Лепей вы мяне, сябры,
Песнямі пацешце

I усе мае дары
З апетытам ешце.

Н. Галіноўская

Скарбонка восень

На зямлі ― скарбонка восень.
У яе выгодаў восем.
Назапасіла грыбоў
Для вавёрак і яжоў.

***
Адыходзіць лета,
Фарбамі адзета.

***
Адбуялі краскі лета
Толькі успамін пра гэта.
І рамонкі, і ўюнкі
Помняць летнія дзянькі.

***
Зніклі з поля капы жыта.
Поле восенню спавіта.
Сена звезена з лугоў,
Конь у стойла стаць гатоў.

***
Зжатае жыта
Бусламі абжыта.

***
Шчодра восень.
За стол просім!

***
Мышы восеньскай парой
На палях вядуць разбой.

***
Восень дорыць пазалоту
І у ясны дзень, і ў слоту.

***
Мяне ўвосень моцна вабіць
Наліўны духмяны яблык.

***
Вельмі хутка, неўпрыкметку
Пралятаюць дні улетку.
Калі ўвосень шэра, брудна,
Крочаць цяжка і марудна.

***
Між бяроз, арабінаў і сосен
Прайшла чарадзейкаю восень.

***
Як сабрана ажына,
Хутка спее збажына.

***
Спі зімою без журбы,
Калі ўвосень ёсць грыбы.

***
Не змяшчаюцца ў тазы
Гадаванцы ― гарбузы.

Л. Сівурава

Восень

Восень падарыла
Людзям парасоны,
Лес пазалаціла
Фарбаю чырвонай.

Л. Дайнека

Залатая восень

Залатая восень ходзіць па гаях,

Золатам прыбрала кроны на дубах.

Пажаўцела лісце трапяткіх асін,

Чырванню палаюць гронкі арабін.

Полымем барвовым разгарэўся клён,

За раку на сосны паглядае ён.

Вельмі ён зайздросціць, бо зялёны ўбор

Нават і зімою не мяняе бор.

А. Дзеружынскі

Едзе восень

Едзе восень полем

Лісце сыпле ў ногі —

А за сінім борам —

Я разгледзеў сам —

Сядзе ў санкі скора

В. Рабкевіч

Восень, восень залатая

Восень, восень залатая

Сее радасць на зямлі,

Хмарка ў сінім небе тае,

Мкнуць у вырай жураўлі.

Ніткай срэбнай павуцінне

Ў косах сонейка блішчыць.

Што за цуднае зіхценне!

Што за ціш вакол стаіць!

Я іду лясною сцежкай,

Як па мяккім дыване.

Восень з ветлівай усмешкай

На спатканне выйшла мне.

Ярка, хораша прыбрала

Ўсюды дрэвы і кусты

I зямлю памалявала

Ў колер жоўта-залаты.

С. Новік-Пяюн

Лістапад

З буйных ліп і бяроз

Між павалаў і лоз

Ўвысь галінкі глядзяць

А як прыйдзе вясна —

І галінкі ізноў

Я. Купала

Восень

На дрэвах, кустах —

Прыйшла ў калгас,

На полі калгасным

Ляціць аб ім слава

На ўвесь родны край.

Я. Журба

Колеры восені

На спелых гронках

В. Шымук

У лесе

Мохам, ядлоўцам і смолкай

пахне ад цёплай зямлі,

колюць зялёныя голкі,

лётаюць важна чмялі.

Колькі б вы казак ні чулі,

колькі б ні зналі забаў —

лепшыя казкі і гульні —

у лесе, між елак і траў.

В. Вярба

Восень

О хараство асенніх дзён празрыстых,

Бязгутарнасць прыроды і спакой.

Урачыста полем з пушчаў залацістых

Прыйшла туга і пала над вадой.

А там застыла яснасць даляў чыстых

Над цёмнай рунню й чорнай цаліной,

І холад лёгкі ў косах прамяністых

Разліла сонца хваляй нежывой.

Наўкол сляды павольнага канання

І веліч нетутэйшага маўчання.

Прымаю корна сон зямлі азурны.

І летуціцца сцішанай душы

Такі ж спакой, халодны і бязбурны,

І адцвітанне яснае ў цішы.

У. Жылка

Верасень

І туманныя слівы, і яблыкі — вось яны —

На саломе ляжаць у іскрынках расы,

Пахнуць мёдам і верасам сонечнай восені,

I рыпяць па дорогах цяжкія вазы.

Халадком задыміліся травы збуялыя.

З агародаў паўзуць праз платы гарбузы,

Шамаціць на іржэўніку лісце апалае,

І рыпяць па дорогах цяжкія вазы,

Аж здаецца, зямля пацяжэла за верасень,

Падабрэла, прыціхла ў асенняй красе.

Чалавек ёй з маленства да скону даверыўся, —

Пра яе і турботы, і клопаты ўсе.

I яна адарыла пладамі багатымі

Працавітыя рукі шчаслівых людзей.

Чырванеюць рабіны над новымі хатамі,

Спелы верасень з мёдам і хлебам ідзе.

С. Грахоўскі

Восень

Пуста ў лузе. Толькі стогі

Ды шпакі каля дарогі

Цэлы дзень адно крычаць.

Грэчка зжата. Гола ў полі.

Жыта звезена даўно.

Толькі плаваюць на волі

Кучы хмар, як валакно.

Дожджык сее беспрастанку;

Вецер свішча так, як звер.

Колькі лужын каля ганку!

А гразі, гразі цяпер!

Ссохлі травы, ўсё павяла.

Слоць, плюхота, холад, цьма.

Эх, скарэй бы закрывала

Зямлю чорную зіма!

Я. Колас

Залатая, асенняя раніца.

Залатая, асенняя раніца!

Хараством ты на свеце адна.

Сонца ў пушчы глыбокай купаецца

І ніяк не дастане да дна…

Мітусіцца лісцё па аселіцы,

Як дзвіна матылькоў-мітульгі.

І ўзвее яна, і пасцелецца,

Распаветрыцца на берагі.

А яны, берагі-беражыстыя,

Не стрымаюць асенні напеў.

І ліецца, віецца сукрысты ён

І разгортваецца каля дрэў.

Залатая, асенняя раніца!

З хараством, з пекнатою — бывай!

Ужо сонца за пушчу хаваецца,

Кармазынам гарыць небакрай…

У. Дубоўка (скароч.)

Восень

Над палямі хістаўся пашчэрблены месяц.

Вецер дзьмуў, і шумеў па-над Нёманам бор.

Восень вецце сухое зграбла і на ўзлессі

Падпаліла пагрэцца начлежны касцёр.

Падпаліла касцёр, прылягла у тумане,

Ды кароткім быў гэты пад зорамі сон:

Крык трывожны птушыны збудзіў яе рана,

Па зямлі ад кастра разліваўся агонь.

Загарэліся гнёзды, і іскры пажару

Пачала яна з птушкамі, з ветрам гасіць.

Толькі полымя ўжо разлілося ў імшарах,

Па лясах і палях, па курганах брусніц.

I па сённяшні дзень восень жару не можа

Пагасіць на зямлі, ходзе з краю у край,

Заліваючы ліўнямі ў полі бярозы

I цалуючы кожны рабінавы гай.

М. Танк

Глыбела неба, зоркі халаднелі.

Глыбела неба, зоркі халаднелі.

Ступала восень зорнай паласой.

Апошні мёд насілі пчолы ў келлі

На санцагрэве з буйных верасоў.

За жураўліным клінам павуцінка

Плыла трывожна з восеньскай вярсты.

. Яшчэ сініцам весела адцінькаць

У голлейку пажоўклыя лісты.

А там дажджы рабінай апякуцца,

I выпадзе халодная раса.

He, не мае красёнцы гэта ткуцца,

He мой — халоднай восені пасаг.

I не мае то вусны загарчылі

Салодкім мёдам позніх верасоў.

I сняцца сны ўспамінамі чужымі.

Ступала восень зорнай паласой.

А. Канапелька

Хаджу па нівах, па лугах азёрных.

Хаджу па нівах, па лугах азёрных,

Начую летуценна ў будане

I думаю, чаму мне так прасторна?

I песня прылятае да мяне.

Прыносіць мне дары свае дуброва —

То верас, то крыніцу, то грыбок.

Ўліваецца, нібы ручай, у мову

Палескі нетаропкі гаварок.

Злятае па дасвецці галубіным

То рыжы ліст, то жоўта-залаты.

Упалі задуменна на платы

Даспелыя ружовыя рабіны.

Хаджу па нівах, па лугах азёрных,

Начую летуценна ў будане.

Я думаю, чаму мне так прасторна?

I песня прылятае да мяне.

Я. Янішчыц

Лісце

Восень прайшла пералескамі,

Па няголеным ржышчы ніў,

Лісце лес ураніў.

Глянь на зямлю залатую,

Пяшчотную, сумную, чыстую,

Нехта па ёй вандруе,

Ў паветра ўзнімаючы лісце.

Струменьчыкам тонкім лісце.

Медзь на азёрах сплывае,

Сум у небе імглістым.

Як песня, з галін злятае

У. Караткевіч

Восень

Паннай быць залатою,

Той калінкаю кволай,

Сумнай і закаханай,

У каралі прыбранай.

І той песняй журботнай,

У вырай панесенай.

Развіталася з просінню

Ды скрыпучымі кроснамі.

Да наступнага году!

Да багатага ўроду!

Да ўбораў мядзяных!

Да вяселляў жаданых!

Л. Полазава

Восень ціха прыварожвае…

Восень ціха прыварожвае

Залатою шчымлівай парой.

Лісцяў-кветак мігценне прыгожае

Ён сваё яшчэ возьме напоўніцу,

Скіне з дрэваў убранне на дол.

А пакуль сэрца радасцю поўніцца —

Фарбаў-водбліскаў цэлы прыпол.

У. Мароз

Дождик. Роман Сеф

Дождик,
Дождик моросит
Осенний.
Сеет дождик через сито
Дым серый.
Дождь — художник:
Он рисует
Лужи,
И на трубах он играет
Не хуже.
Вот и серый снег пошел,
Лег густо.
До чего же хорошо
И грустно.

Листоход. Валерий Шульжик

Рыжий дождик валит с небосвода,
Ветер рыжие листья несёт.
Листопад,
Смена времени года,
Листоход на реке, листоход.
У реки подмерзают бока,
И от инея некуда деться.
Лисьей шубой накрылась река,
Но дрожит
И не может согреться.

Осень. Михаил Геллер

Дарит осень чудеса,
Да еще какие!
Разнаряжены леса
В шапки золотые.
На пеньке сидят гурьбой
Рыжие опята,
И паук – ловкач какой! –
Тянет сеть куда-то.
Дождь и жухлая трава
В сонной чаще ночью
Непонятные слова
До утра бормочут.

Осень. Игорь Мазнин

Что ни день – то резче ветер
Рвет в лесу листву с ветвей…
Что ни день – то раньше вечер,
А светает все поздней.
Медлит солнышко, как будто
Подниматься силы нет…
Потому и всходит утро над землей
Почти в обед.

Николай Красильников
Прошла лиса под кустом
И обожгла листву
Хвостом.
Огонь по веточкам полез
И запылал
Осенний лес.

Собрались и полетели. Евгений Головин

Собрались и полетели
Утки в дальнюю дорогу.
Под корнями старой ели
Мастерит медведь берлогу.
Заяц в мех оделся белый,
Стало зайчику тепло.
Носит белка месяц целый
Про запас грибы в дупло.
Рыщут волки ночью темной
За добычей по лесам.
Меж кустов к тетерке сонной
Пробирается лиса.
Прячет на зиму кедровка
В старый мох орехи ловко.
Хвою щиплют глухари.
Зимовать к нам прилетели
Северяне-снегири.

Улетали лебеди. Владимир Приходько

Улетали лебеди
С севера на юг.
Растеряли лебеди
Белый-белый пух.
То ли пух лебяжий
В воздухе блестит,
То ли в окна наши
Первый снег
Летит.

Октябрь. Валентин Берестов

Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый!
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой!

Унылая пора! Очей очарованье! Александр Пушкин

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Осень. Алексей Плещеев

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.

Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.

Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит..

Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В теплые края.

Цветная осень. Самуил Маршак

Цветная осень — вечер года —
Мне улыбается светло.
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.

Весь этот мир — как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.

Есть в осени первоначальной. Федор Тютчев

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле.

Нивы сжаты, рощи голы. Сергей Есенин

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Перед дождем. Николай Некрасов

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей, сухой и острой;
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится,
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.

Осень. Константин Бальмонт

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.

Листопад. Иван Бунин

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Осенью. Афанасий Фет

Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

Золотая осень. Борис Пастернак

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

Осень. Иван Демьянов

На кусте-кусточке —
Жёлтые листочки,
Виснет тучка в просини, —
Значит, дело к осени!

В красных листьях бережок.
Каждый листик — как флажок.
Стал наш парк осенний строже.
Бронзой весь покроется!

Осень, кажется мне, тоже
К октябрю готовится.
В красных листьях бережок.
Каждый листик — как флажок!

Летят дождинки. Иван Демьянов

Летят, летят дождинки,
Не выйдешь из ворот.
По вымокшей тропинке
Сырой туман ползет.

У погрустневших сосен
И огненных рябин
Идет и сеет осень
Душистые грибы!

Осень. Галина Новицкая

Я хожу, грущу один:
Осень рядом где-то.
Жёлтым листиком в реке
утонуло лето. Я ему бросаю круг
свой венок последний.
Только лето не спасти,
если день — осенний.

Осень. Ирина Токмакова

Опустел скворечник-
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Всё летят, летят.
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.

Осень в лесу. Аврам Гонтарь (перевёл В. Берестов)

Осень лесу каждый год
Платит золотом за вход.
Поглядите на осину —
Вся одета в золото,
А сама лепечет:
«Стыну. » —
И дрожит от холода.
А берёза рада
Жёлтому наряду:
«Ну и платье!
Что за прелесть!»
Быстро листья разлетелись,
Наступил мороз внезапно.
И берёзка шепчет:
«Зябну. »
Прохудилась и у дуба
Позолоченная шуба.
Спохватился дуб, да поздно
И шумит он:
«Мёрзну! Мёрзну!»
Обмануло золото —
Не спасло от холода.

Листопад. Юрий Коринец

Вьётся в воздухе листва,
В жёлтых листьях вся Москва.
У окошка мы сидим
И глядим наружу.
Шепчут листья: — Улетим! —
и ныряют в лужу.

Осенний клад. Ирина Пивоварова

Падают с ветки жёлтые монетки.
Под ногами целый клад!
Это осень золотая
Дарит листья не считая,
Золотые дарит листья
Вам, и нам,
И всем подряд.

Осенние листья. Ирина Токмакова

Опустел скворечник, улетели птицы,
Листьям на деревьях тоже не сидится
Целый день сегодня всё летят, летят.
Видно, тоже в Африку улететь хотят.

Осень. Людмила Татьяничева

Помедли, осень, не спеши
Разматывать свои дожди,
Свои тумана расстилать
на зыбкую речную гладь.

Помедли, осень, покажи
Мне желтых листьев виражи,
Дай убедиться, не спеша,
Как тишина твоя свежа

И как бездонна неба синь
Над жарким пламенем осин.

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Славная осень. Николай Некрасов

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни.
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —

Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю.
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою.

Ласточки пропали. Афанасий Фет

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Всё грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.

С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.

Выйдешь — поневоле
Тяжело — хоть плачь!
Смотришь — через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч.

Бабье лето. Дмитрий Кедрин
Наступило бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щелке муха ожила.

Солнце! Что на свете краше
После зябкого денька.
Паутинок легких пряжа
Обвилась вокруг сучка.

Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.

Сжалься, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти — мы.

К осеннему введению | Shmoop

To Autumn Introduction

Джон Китс был одним из величайших британских поэтов-романтиков, но у него не было такой долгой карьеры, как у поэтов-романтиков предыдущего поколения Уильяма Вордсворта и Сэмюэля Тейлора Кольриджа. «К осени», опубликованное в 1819 году, было одним из последних стихотворений, когда-либо написанных Китсом, и, боже мой, какая заметка для выхода. Многие читатели считают эту короткую и милую красавицу одной из своих любимых на английском языке. Обычно она входит в набор его стихов, известных как «Великие оды», включая «Оду греческой урне» и «Оду соловью». Китс испытывал смешанные чувства по поводу своей поэтической карьеры и часто считал себя неудачником. Однако многие критики считают, что если бы Китс не заболел туберкулезом и не умер в возрасте 25 лет, он написал бы еще много классических произведений.

Как бы то ни было, Китс написал «К осени» 19 сентября 1819 года, на пике своего мастерства. Он только что вернулся с прогулки недалеко от города Винчестер в Хэмпшире, Англия. Как он выразился в письме своему другу Дж.Х. Рейнольдс:

Как прекрасен сейчас сезон – Как прекрасен воздух. Умеренная резкость об этом. В самом деле, без шуток, целомудренная погода – Дианское небо – Я никогда так не любила жнивья, как теперь – Да лучше зябкой весенней зелени. Равнина стерни почему-то кажется теплой — так же, как некоторые картины кажутся теплыми — это так поразило меня во время воскресной прогулки, что я сочинил по этому поводу .

Как следует из письма, стихотворение исповедует, что Китс предпочитает осень весне, но настоящая звезда «To Autumn» — это язык и, в частности, звук.

Влиятельный американский поэт Аллен Тейт сказал, что «To Autumn» — это «почти идеальное произведение стиля, но в нем мало что можно сказать» (источник). Что ж, ладно, оставим последнюю раскопку. Профессор Йельского университета Гарольд Блум называет его «так же близким к совершенству, как и любое более короткое стихотворение на английском языке» (источник). Обозначение стихотворения как «идеального» или «безупречного» для многих читателей кажется устаревшим: в конце концов, мы говорим о художественном опыте, а не о гимнастическом упражнении на полу. В поэзии нет идеальных партитур. Но восторг, который испытали критики, поэты и читатели по поводу этого стихотворения, должен рассказать вам кое-что о том, что оно значило для множества разных людей.

О чем осень и почему меня это должно волновать?

«To Autumn» — это стихотворение для тех, кому трудно позволить хорошим вещам закончиться. Это могут быть отношения, заветный опыт или просто то, что вы перерастаете. И, конечно же, это может быть даже любимое время года.

Прежде чем приступить к написанию этого стихотворения, Джон Китс, конечно же, знал, что самым модным было бы написать стихотворение, восхваляющее весну, время жизни и возрождения. Но, несмотря на свою репутацию человека с сильными эмоциями, британские поэты-романтики не были сентиментальными. Они, как известно, сочиняли оды, восхваляя вещи, которые большинство людей и не подумали бы восхвалять, например, «Уныние» или «Меланхолию». Они находили красоту в заброшенных уголках жизни. В «К осени» Китс находит красоту в удлиняющихся днях, холодной погоде и коричневых осенних полях, времени, когда зима гасит последние остатки тепла, и все отступают к своим кострам и горячему сидру.

Так в чем секрет того, чтобы хорошее заканчивалось изящно и с хорошим настроением? Во-первых, всегда смотрите вперед, а не назад. Когда Китс думает о весенних и летних цветах, он думает о семенах, которые падают, чтобы расцвести в следующем году , а не о том, что произошло в прошлом году. Во-вторых, впитайте все до последней крупицы хорошего в этот момент, не беспокоясь о том, что будет дальше. Женщина, олицетворяющая осень в этом стихотворении, дремлет в поле и смотрит, как варят сидр. Она не боится зимы. Наконец, сделайте снимок в уме (или, еще лучше, на бумаге), чтобы у вас всегда была мощная память, к которой можно вернуться. Каждая из трех строф «To Autumn» похожа на другой полароид, озвученный словами и наполненный светом, запахами и звуками времени года.

К сожалению, Китсу суждено было стать живым примером того, что все заканчивается слишком рано. Он умер в возрасте 25 лет, всего через два года после завершения этого стихотворения.

К осенним ресурсам

Веб-сайты

Фонд Поэзии
Сайт Фонда Поэзии примечателен прежде всего солидными сборниками стихов.

Жизнь Джона Китса
Восхитительно подробная биография Китса.

Poets.org
Сайт содержит краткую биографию Китса и подборку некоторых из его самых известных стихов, в том числе запись чтения «Осени».

Видео

«To Autumn»
Прекрасные фотографии осени сопровождают очень британское прочтение стихотворения.

Аудио

Звуки: «To Autumn»
Четыре разных писателя читают «To Autumn» с предисловием эссеиста Свена Биркертса.

Изображения

Иллюстрация
Иллюстрация к роману Китса «К осени» художника У. Дж. Нитби.

Производство сидра
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит пресс для сидра? Что ж, мы все равно покажем.

Исторические документы

Собственноручно
Оригинал рукописи «Осени» Китса, а также других его Великих од.

Избранные письма
Китс был необычайно красноречивым писателем. Некоторые из его писем вы можете прочитать здесь.

Книги

Оды Джона Китса , Хелен Вендлер
Да, из небольшого собрания од можно написать почти 350-страничную книгу. Книга Вендлера является классическим произведением литературной критики.

Китс , Эндрю Моушн
Биограф Эндрю Моушн уделяет пристальное внимание историческому контексту романтического движения в своей работе о Китсе.

Кино и ТВ

Яркая звезда , 2009
Этот недавний фильм посвящен истории любви Джона Китса и его невесты Фанни Браун.

Общество мертвых поэтов
Непочтительного учителя английского, которого в этом фильме играет Робин Уильямс, зовут Джон Китинг. Возьми?

2 самых известных китайских стихотворения о середине осени

В истории литературы Китая многие поэты восхваляли чистую луну ночи середины осени и выражали словами свои чувства. Ниже приведены некоторые из лучших из этих стихотворений.

1. Мысли в безмолвной ночи 静夜思

Ли Бай (李白)

Ли Бай использовал четыре строки из пяти иероглифов, чтобы выразить свою тоску по дому на Фестивале Луны (Середины осени).

床 前 明 月 光

疑 是 地 上 霜

举 头 望 明 月

低 头 思 故 乡

Чуан Цянь Мин Юэгуан

Йи ши дишан шуанг

Jǔ tóu wàng míngyuè

Ди тоу си Гусян

Лунный свет светит в окно

Заставляет задуматься, есть ли на земле иней

Глядя вверх, чтобы увидеть луну

Глядя вниз, я скучаю по родному городу

Рекомендуемые Артикул

Чусок: Праздник середины осени в Корее

Праздник середины осени 2022 года во Вьетнаме: лучшие места для празднования

9 лучших мест для празднования Праздника середины осени в Китае

Фонари Праздника середины осени: 4 символических значения

8 вещей, которые вы могли не знать о китайском фестивале середины осени

Праздник середины осени 2022 года: почему Праздник Луны так рано в 2022 году?

Три главных истории Праздника середины осени: Чанъэ, ​​Хоу И, Нефритовый кролик

Как отпраздновать Праздник середины осени в Гонконге в 2022 году? (Обновлено 9 сентября)

2.

Праздник Луны

Су Ши (苏轼)

明月几时有

把酒问青天

不知天上宫阙

今夕是何年

我欲乘风归去

又恐琼楼玉宇

高处不胜寒

起舞弄清影

何似在人间

转朱阁

低绮户

照无眠

不应有恨

何事长向别时圆

人有悲欢离合

月有阴晴圆缺

此事古难全

但愿人长久

千里共婵娟

Míngyuè jǐshí yǒu

Боцзю вэнь цинтиан

Бужи тяньшан гункуэ

Джинси Ши Хей Ниан

Wǒ yù chéng fēng gui qù

Ёу конг цьонг лоу юйо

Гао Чу Бушэн Хань

Qǐwǔ nòng qīng yǐng

Хе Ши Зай Ренджиан

Чжуан чжу гэ

Ди цю

Чжао Умиан

Bù yìng yǒu hèn

Хэши Чан Сян Би Ши Юань

Rén yǒu beihuānlíhé

Yuè yǒu yīn qíng yuán quē

Cǐ shì gǔ nán quán

Дан Юань Рен Чанцзи

Цяньло Гон Чанцзюань

Когда бывает лунный свет?

Чаша с вином в руке, я прошу глубокое синее небо

Не зная в тех небесных чертогах на высоте

Какой сегодня год

Я хочу летать по ветру

Но страшитесь этих хрустальных башен, этих нефритовых дворов

Замерзнуть насмерть среди этих ледяных высот

Вместо этого я поднимаюсь, чтобы танцевать со своей бледной тенью

Лучше, в конце концов, в мире мужчин

Обход красного павильона

Наклонившись, чтобы посмотреть сквозь сетчатые окна

Луна светит бессонным

Луна не должна знать печали

Почему же она всегда полна, когда дорогие расстаются?

Как мужское горе и радость, разлука и союз

Итак, луна яркая или тусклая, прибывает и убывает

Всегда какой-нибудь изъян, и так повелось издревле

Мое единственное желание для тебя — долгая жизнь

И разделить эту красоту далеко-далеко

Это известная лирика середины осени, написанная для его брата Цзыю (1039–1112), когда поэт был вдали от императорского двора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *